Innkalling årsmøte HEK 2019

Publisert av Espen Dahl-Mortensen den 19.02.20.

Innkalling til årsmøtet i Helgeland Elghundklubb 2019

 

Sted: Mo i Rana, Fjordgården hotell lørdag 29. februar kl. 13.00- 16.00

Medlemsmøte ca. kl. 16.00-18.00

Middag kl. 20.00 (se eget vedlegg)

Dagsorden.

Sak.

1 Godkjennelse av innkalling.

2     Godkjennelse av saksliste.

3 Valg av tellekorps.

4     Valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møte.

5     Valg av protokollfører.

6     Valg av årsmøtedirigent.

7     Styrets årsberetning.

8     Styrets årsregnskap og revisorenes rapport. Vedlegg (8,1, 8,2, 8,3)

9     Innkomne forslag (vedlegg til sak 9, pkt. 9.1 og 9.2)

 10    Tildeling av hedersbevisning

 11    Innstilling fra valgkomiteen på styremedlemmer (Vedlegg til sak 11, pkt. 11.1).

 12    Valg

Etter årsmøte vil det bli et medlemsmøte ca. kl. 16-18. Medlemmene oppfordres til å melde fra om saker til Espen Storvik i forkant eller i forbindelse med medlemsmøte. Dersom du ønsker å melde sak til medlemsmøte i forkant så har Espen epostadresse: storvik68@gmail.com

 

Styret.

 

8 Regnskap

Se eget vedlegg (2 stk.)

9     Innkommende forslag         

9.1 Fra styret:

  1. Kjøregodtgjørelse: Årsmøtevedtak fra 2011, sak 9.6, kjøregodtgjørelse til dommere til kr. 2, 50 pr km pluss kr. 0,50 for påsitter. Styret foreslår at vedtak opphører. HEK betaler ikke kjøregodtgjørelse innenfor klubbens geografiske område.

    De som representerer Helgeland elghundklubb utenfor klubbens geografiske område får kjøregodtgjørelse i henhold til forbundets til enhver tids gjeldende satser.

    Begrunnelse: Dersom det skal betales kjøregodtgjørelse innenfor klubbens geografiske område vil man måtte øke prisene betydelig ved gjennomføring av f. eks prøver.

     

  2. Instruks for valgkomite.

Etter anmodning fra Norske elghunders forbund, foreslår styret at instruks for valgkomite vedtas som et tillegg til lovene på årsmøte. Instruksen ligger vedlagt og det anbefales at medlemmene leser denne i forkant av årsmøte.

9.2 Innkommende saker fra medlemmer:

Sigmund Fagervik:

1.Ringtreningskurs for ledere av ringtreninger. Enten få kursledere til å komme å holde kurs i ringtrening eller at klubben sender 2 stk. på eksternt kurs. Styret støtter forslaget. Forslagsstiller får i oppdrag å undersøke om det finnes kurs å delta på de som leder ringtreninger.

2.Flere kurs for medlemmer- blodspor, bandhund, løshund. Eks komiteer.

Styret mener dette er et godt innspill. Saken overføres til medlemsmøte der det nedsettes komiteer for de ulike områdene.

3.Dommergodtgjørelse for prøvedømming økes.

Styret ser forslag 2 fra Tor Arne Eriksen i sammenheng med dette.

Styret har undersøkt dommerhonorar i 10 klubber og styret foreslår en økning til 500 kr. Dette vil da bli lagt til påmeldingsavgifta slik at det blir dyrere å gå prøver. Årsmøte stemmer over dette. Vil evt. være gjeldende fra 2021.

4.MÅ være flere medlemsmøter i året.

Styret ønsker å høre hva årsmøte tenker om dette. Erfaringer viser at det kommer 2-8 medlemmer på medlemsmøtene de siste årene.

5.Få hjemmeside og sosiale medier opp og gå. Styret har tatt grep og vil orientere om dette.

6. Dommermøte bør alle dommere møte, uavhengig om de har dømt prøve.

Styret anser ikke dette som en årsmøtesak.

 

 

Tor- Are Eriksen:

1.Helgeland elghundklubb kjøper inn flere Trackere som kan brukes av dommere ved prøver og lisensene/appene som kreves for å bruke disse. Ved bruk av dette kan vi kjøre livevisninger fra prøver.

Styret støtter ikke forslaget. Det er i følge regelverket hundeførers ansvar å holde peiler.

2.Dommergodtgjørelsen økes fra dagens 200 til f.eks. 500+ kjøring (er flere klubber som har øket dommergodtgjørelsen).

Det vises til styrets forslag vedr økning av dommergodtgjørelse fra 300 til 500 kr i dommerhonorar. Styret foreslår at kjøregodtgjørelsen innenfor Helgeland elghundlubb område opphører.

3.Alle dommere i Helgeland elghundklubb gis tilbud om gratis prøver (Dommergodtgjørelsen betales selvfølgelig), evt. x-antall dømminger gir x fri prøver.

Styret støtter ikke forslaget. Styret anser at tillitspersoner ikke kan gi seg selv privilegier.

Innkalling til årsmøte 2019.pdf
Kontooversikt 1-1-20.pdf
Medlemsmiddag.pdf
SKMBT_C65420012710190.pdf