VEDTEKTER FOR HELGELAND ELGHUNDKLUBB    

Lover for Helgeland Elghundklubb stiftet den 20.05.1983

Vedtatt av årsmøtet den 26.02.2022

KAPITTEL 1 – NAVN, DEFINISJON OG FORMÅL

§ 1 Navn og definisjon

Helgeland Elghundklubb (HEK) er medlem av NEKF, og gjennom dette medlem av Norsk Kennel Klubb (NKK) og derigjennom med anerkjente hundeorganisasjoner i inn- og utland.

Medlemmer i HEK er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet Norske Elghundklubbers Forbund, og underlagt NEKF’s lover og vedtak. Ordinære medlemmer er automatisk medlem av NKK.

§ 2 Formål.

Klubbens formål er innen sitt område:

 • å arbeide for ansvarlig hundehold.
 • å arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de Norske.
 • å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse.Formålet søkes fremmet ved:
 • å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk.
 • å avholde jaktprøver.
 • å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt
 • å avholde utstillinger og unghundfremvisninger.
 • å veilede i avl og oppdrett av elghunder, og på bakgrunn av NEKF’s avlsutvalg formidle klubbens avlskontakt opplysninger til oppdrettere og valpekjøpere.
 • å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere.
 • å samarbeide med NEKF og andre elghundklubber i saker av felles interesse.
 • å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå optimalt samarbeid.
 • å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker av felles interesse.

  Formålet søkes oppnådd ved at klubben setter i verk tiltak som antas å gagne formålet mest mulig. 

   

   

  KAPITEL 2 - MEDLEMSKAP

  § 3 Type medlemskap

  Medlemskap i klubben omfatter:

 • Årlig betalende medlemmer
 • Æresmedlemmer
 • Husstandsmedlemmer

  § 4   Opprettelse av medlemskap.

  Som medlem kan opptas enhver interessert person. Innmeldingen skjer via NKK

  Styret kan nekte å oppta person som kan antas å kunne skade klubben, eller som er dømt for dyremishandling etter «lov om dyrevern». Person som blir nektet opptak kan anke avgjørelsen inn for klubbens årsmøte. Anken må sendes senest 14 dager etter avslag om opptak er mottatt. Klubben skal i avslaget gjøre oppmerksom på ankemuligheter og ankefrist. HEHK er forpliktet til å overholde vedtak fattet av NKK’s disiplinærkomite eller appellutvalg. HEK’s anledning til å vedta disiplinære reaksjoner er begrenset til kun å gjelde medlemskap i egen klubb.

  Person som er ekskludert av NKK eller samarbeidende klubb kan ikke tas opp som medlem.

  § 5   Medlemskontingent         

  Klubbens andel av medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten ved årets utgang blir strøket og mister sine rettigheter.

  KAPITTEL 3 – ORGANISAJONEN

  § 6 Områdeklubbens organisasjon

  Områdeklubbene (KL) består av følgende organer:

  Årsmøte (Ordinært / Ekstraordinært)

  Styre

  Valgkomite

  Andre utvalg

  Revisorer

  Årsmøtet velger representanter for klubben til NEKF’s Representantskap.

  KAPITTEL 4 – ÅRSMØTET

  § 7 Årsmøte

  Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og det ordinære årsmøtet avholdes hvert år innen 1.mars.

  Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden for årsmøtet og videre skal oppgis de saker som skal behandles på årsmøtet samt styrets innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets godkjenning.

  Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet- herunder valg- må være hhv. styret/valgkomiteens formann i hende senest 10. januar.

  Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet, samt leder:

   

 • godkjennelse av innkalling
 • godkjennelse av saksliste
 • ·valg av tellekorps
 • ·valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet
 • ·valg av protokollfører
 • ·valg av årsmøtedirigent

  Årsmøtet skal videre behandle:

 • Styrets årsberetning
 • Styrets årsregnskap og revisors rapport
 • saker på sakslisten – herunder saker til sakslisten for kommende RS-møte
 • tildeling av hedersbevisninger
 • innstilling fra valgkomiteen hvoretter årsmøtet velger:
 • Klubbens leder for 1 år
 • Klubbens nestleder for 2 år
 • 3 styremedlemmer for 2 år. Det ene styremedlemmet som skal tre ut etter 1 år avgjøres ved loddtrekning på årsmøtet
 • 2 varamedlemmer til styret for 1 år
 • 2 revisorer for 1 år
 • ·valgkomite’ på 3 medlemmer samt dets leder. Hvert år er 1 av komitemedlemmene på valg
 • ·valg av representanter til NEKF’s RS – møte valg

Til alle verv kan det gjenvelges ett ubegrenset antall ganger.

Alle avstemninger er åpne, også valg, dersom skriftlig avstemning ikke kreves. Årsmøtedirigenten har stemmerett, men ved stemmelikhet har dirigent eller eventuelt visedirigent dobbeltstemme.

 

Alle saker, bortsett fra lovendringer, avgjøres med alminnelig flertall. Om lovendring kfr. § 9.

For å være valgbar eller ha stemmerett på årsmøtet må det være betalt medlemskontingent for det foregående år, og stemmerett skjer kun ved personlig frammøte.

Årsmøte kan behandle, men ikke fatte vedtak i saker som ikke står på sakslisten.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst 25 % av medlemmene krever det. Møte avholdes innen 8 uker og innkallingen skal skje på samme måte og med samme frister som for ordinært årsmøte. Bare saker som er oppgitt i innkallingen kan behandles.

§ 9 Lovendringer

Lovendringer kan bare vedtas av årsmøte – ordinært eller ekstraordinært – med 2/3 flertall

av de avgitte stemmer.

Lovendringer må for å kunne settes i verk være godkjent av NEKF’s RS- møte.

Anken behandles som vanlig sak.

KAPITTEL 5 – KLUBBSTYRET

§ 10 Styret i Områdeklubben (KL– styret) – kompetanse og sammensetning.

KL – styrets oppgave er å:                               

 • ivareta NEKF’s formål
 • lede KL’s virksomhet mellom årsmøtene i overensstemmelse med NEKF’s lover og regler
 • formidle medlemmenes kontakt med NEKF’s styre og andre organer
 • ·oppnevne nødvendige utvalg og arbeidsgrupper

Styret kan advare eller be om å uttre av klubben, utelukke for et bestemt tidsrom eller ekskludere medlemmer som handler i strid med gjellende lover og regler eller oppfører seg på en for klubben eller dens medlemmer uverdig /skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter.

Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser, kan innen 14 dager fra mottatt skriftlig meddelelse anke saken inn for klubbens årsmøte. Vedkommende skal i meddelelsen gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist.

Årsmøtet kan bestemme om anken skal videresendes til Lov – og kontrollkomiteen i NEKF.

Avslår årsmøtet å videresende anken kan medlemmet selv bringe saken inn for Lov- og kontrollkomiteen i NEKF, som lager innstilling og oversender saken til RS. Anken stiles til LKK og sendes NEKF’s styre v/sekretariatet.

KL – styret består av leder nestleder og øvrige 3 styremedlemmer. Prøveledere/utvalgsledere har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer inklusiv leder er til stede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

KAPITTEL 6 – DIVERSE BESTEMMELSER.

§ 11 Oppløsning.

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med minimum 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved eventuell oppløsning fatter årsmøte vedtak.